waiting...

【0907~0915 中獎名單】

  • 贈獎:新護足樂(2名)
1.卡號:S410-14-0068
  姓名: 劉*蓮
  服務櫃點:屏師 屈臣氏
 
    2.卡號: S415-16-0229
  姓名: 陳*頻
  服務櫃點:南投二 屈臣氏
【0916~0922 中獎名單】

  • 贈獎:新護足樂(2名)
1.卡號:H006-12-0010
  姓名: 莊*雯
  服務櫃點:成功 屈臣氏
 
    2.卡號: S128-17-0080
  姓名: 陳*琪
  服務櫃點:溪湖 屈臣氏
【0923~0929 中獎名單】

  • 贈獎:新護足樂(2名)
1.卡號:S031-12-0208
  姓名: 藍*如
  服務櫃點:統領 屈臣氏
 
    2.卡號: S065-12-0333
  姓名: 周*琪
  服務櫃點:石牌 屈臣氏
【0930~1006 中獎名單】

  • 贈獎:新護足樂(2名)
  1.卡號:M572-12-0092
  姓名: 連*鑾
  服務櫃點:南投二 屈臣氏
 
    2.卡號: S025-12-0303
  姓名: 黃*雅
  服務櫃點:基隆 屈臣氏
【1007~1013 中獎名單】

  • 贈獎:新護足樂(2名)
  1.卡號:G931-12-0259
  姓名: 洪*滿
  服務櫃點:幸福 屈臣氏
 
    2.卡號: H004-12-0008
  姓名: 曾*菁
  服務櫃點:嘉二 屈臣氏
【1014~1020 中獎名單】

  • 贈獎:新護足樂(2名)
  1.卡號:H004-12-0188
  姓名: 鄭*羕
  服務櫃點:嘉二 屈臣氏
 
    2.卡號: H006-12-0440
  姓名: 汪*貞
  服務櫃點:成功 屈臣氏
【1021~1025 中獎名單】

  • 贈獎:魔幻搖椅(1名)
  1.卡號:S031-13-0043
  姓名: 吳*嵐
  服務櫃點:統領 屈臣氏